Καλεντάρι

  • Home
  • /
  • «Ληλάντιος Ημιμαραθώνιος»και σκυταλοδρομία 20χλμ (2Χ10χλμ) Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

«Ληλάντιος Ημιμαραθώνιος»και σκυταλοδρομία 20χλμ (2Χ10χλμ) Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

https://www.athenianrunnersclub.gr/wp-content/uploads/Prokirixi-Lilantios2022.pdf

 

ΟΑθλητικόςΠολιτιστικόςΣύλλογοςΔρομέωνΕυβοίαςσυνδιοργανώνειμετηνΠεριφέρεια
ΣτερεάςΕλλάδαςτον1οΑγώναΔρόμου21,1χλμ.Ερέτρια-Χαλκίδα«Ληλάντιος
Ημιμαραθώνιος»καισκυταλοδρομία20χλμ(2Χ10χλμ),οοποίο ςτελείυ πότηναιγίδα της
ΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΣυλλόγωνΛαϊκούΜαζικούΑθλητισμού–Υπεραποστάσεων
(ΕΟΣΛΜΑ-Υ),και με υποστηρικτές τους Δήμους Ερέτριας και Χαλκιδέων.
ΗμερομηνίαδιεξαγωγήςτωναγώνωνορίστηκεηΚυριακή5Ιουνίου2022.
Στηδιοργάνωσητουαγώνα,θαεφαρμοστούνοικανόνεςκαιοιοδηγίεςτουΕΟΔΥ,τηρώντας
τοΥγειονομικόΠρωτόκολλοΔιεξαγωγήςΑγώνωνΔρόμουεκτόςΣταδίουσεσυνεργασίαμε
τηΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού.Στοπλαίσιουλοποίησηςτωνκανόνωνκαιτου
Πρωτοκόλλου διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, μπορούν ναε γγραφούν και να
συμμετέχουνστηδιοργάνωσησεποσοστότουλάχιστον95%οιδρομείςπουθαέχουνσεισχύ
έγκυροπιστοποιητικόεμβολιασμούκαιοιέχοντεςέγκυροπιστοποιητικόνόσησηςCOVID-19
έωςκαιτηνημέρατουαγώνακαισεποσοστόέως5%μηεμβολιασμένοισυμμετέχοντες
(αφοράαποκλειστικάκαιμόνοανεμβολίαστουςοιοποίοιέχουνστηνκατοχήτουςέγκυρη
ιατρικήβεβαιώσηπερίμηεμβολιασμού).Οιμηεμβολιασμένοιενήλικοισυμμετέχοντες(18
ετώνκαιάνω)δύναταινασυμμετάσχουνμεπροσκόμισηPCRεντός72ωρώνήRAPIDTEST
48ωρών.Οιμηεμβολιασμένοιανήλικοισυμμετέχοντες(έως18ετών)με την προσκόμιση
SELFTESTεντός24ωρώναπότηνημέραέναρξηςτουαγώνα.
Ο αγώνας θα έχει και φιλανθρωπικόχαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων από τις
εγγραφές θα διατεθεί για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού σε σχολεία.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΑΓΩΝΩΝ
Κυριακή5Ιουνίου2022
-Αγώνας21,1χλμ:
Εκκίνηση:08:30π.μ.Ερέτρια
Τερματισμός:ΠαραλίαΧαλκίδας
-Σκυταλοδρομία20χλμ(2X10χλμ):
Εκκίνηση:08:45πμΕρέτρια
Τερματισμός:ΠαραλίαΧαλκίδας
-Παιδικόςαγώνας1.000μ
Εκκίνηση:09:00π.μ.Ερέτρια
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ηχρονομέτρησηθαγίνειψηφιακάμεchipστοδρομικόπαπούτσι.
Τααποτελέσματαθαπαρουσιάζονταισεπραγματικόχρόνο,θααναρτηθούναμέσωςμετάτον
αγώνα,ενώμήνυμαμετονπροσωπικόχρόνοκαθενόςθααποσταλείαμέσωςμετάτον
τερματισμό.Παρέχεταιυπηρεσίαlivestreamingκατάτοντερματισμό.Ταοριστικά
αποτελέσματαθαδημοσιευθούναφούελεγχθούναπότηνοργανωτικήεπιτροπήτις
επόμενεςημέρεςτουαγώνα.
Σταθμοίανεφοδιασμούκαιυδροδοσίαςστα5χλμ,10χλμ,15χλμ,18χλμκαιστοντερματισμό.
ΚΟΣΤΟΣΕΓΓΡΑΦΗΣ
-Αγώνας21,1χλμ:17€
-Σκυταλοδρομία20χλμ(2X10χλμ):12€/άτομο
-Δωρεάνοπαιδικόςαγώνας
ΛΗΞΗΕΓΓΡΑΦΩΝ 22/05/2022
ΠΑΡΟΧΕΣΑΓΩΝΑ
Συνολικάοιπαροχέςστοδρομέαμετηνολοκλήρωσητηςεγγραφήςτουείναιοιακόλουθες:
1.Αριθμόςσυμμετοχήςτουαθλητή.
2.Ψηφιακήχρονομέτρησημετσιπ.
3.Αναμνηστικόεγχαραγμένομετάλλιο.
4.ΑναμνηστικότεχνικόT-Shirt
5.Παροχήνερού,ισοτονικώνποτώντζελ
6.Ιατρικώνυπηρεσιώνκατάτηδιάρκειακαιμετάτοτέλοςτουαγώνα.
7.ΜεταφοράτωνδρομέωνστηναφετηρίααπότηνΧαλκίδακαιεπιστροφήμετάτοτέλος
τουαγώνα.
ΜΕΤΑΦΟΡΑΑΘΛΗΤΩΝ
Γιατηνεξυπηρέτησητωνδρομέωντηνημέρατουαγώναθαυπάρξουνλεωφορείατης
διοργάνωσηςτόσογιατημεταφοράτωνδρομέωναπότηνΧαλκίδαπροςτηνΕρέτριαγιατην
εκκίνησητουαγώνα21χλμκαισκυταλης20χλμ,όσοκαιγιαμετακίνησητωνδεύτερων
αθλητώνπροςτοσημείοαλλαγήςτηςσκυτάληςκαιηεπιστροφήτωνπρώτωνγίνεταιμε
όχηματηςδιοργάνωσης.
ΤαλεωφορείαθααναχωρήσουντοπρωίτηςΚυριακήςαπότηνΧαλκίδαγιατηνΕρέτριααπό
τις7:00έωςτις7:30π.μ.αυστηράκαιμετάτηνολοκλήρωσητουαγώνα,λεωφορείαθα
επιστρέψουνδρομείςστηνΕρέτριααμέσωςμετάτιςαπονομές(στις13:00μ.μ.περίπου).
ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΚΕΤΟΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
*Οιαριθμοίκαιταπακέτασυμμετοχήςθαπαραλαμβάνονταιαυτοπροσώπωςαπότους
δρομείςαπότασημείακαιτιςώρεςπουθαανακοινωθούνάμεσααπότηνδιοργάνωση.Ο
εγγεγραμμένοςδρομέαςμπορείναεξουσιοδοτήσειάλλοάτομοναπαραλάβειτον
προσωπικόαριθμόκαιτοπακέτο.
*Αντικατάστασηδρομέωνκαι/ήαλλαγήαπόστασηςτουαγώναπουέχειεπιλέξειοεκάστοτε
συμμετέχωνδενείναιδυνατέςσεκαμίαπερίπτωσηκατάτηνπαραλαβήτωναριθμώνκαι
πακέτωνσυμμετοχής.
*Αριθμοίσυμμετοχήςκαι/ήπακέτασυμμετοχήςδεναποστέλλονταισεκαμίαπερίπτωση
ταχυδρομικώςήμεοποιονδήποτεάλλοτρόποστουςδικαιούχους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Σεειδικάδιαμορφωμένοχώροθαπαρέχεταιδυνατότηταφύλαξηςτωνπροσωπικών
αντικειμένωντωνσυμμετεχόντων.Προτείνεταιναμηντοποθετούνταιπολύτιμααντικείμενα
σετσάντες/σακίδια,καθώςσεπερίπτωσηαπώλειάςτουςηδιοργάνωσηδεφέρεικαμία
ευθύνη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΟιαθλητέςπουαγωνίζονταιστονΑγώναΔρόμου21.1χλμΕρέτρια–Χαλκίδα«Ληλάντιος
Ημιμαραθώνιος»χωρίζονταισεηλικιακέςκατηγορίες,σύμφωναμεταπαρακάτω:
ΑΝΔΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.έως39ετών
2.40-49ετών
3.50-59ετών
4.60ετώνκαιάνω
Στηνσκυταλοδρομία20χλμκάθεομάδαθααποτελείταιαπό2αθλητές/αθλήτριεςπουο
καθένας/καθεμίαθακαλύψειαπόσταση10χλμ.
Οιομάδεςδύναταινασυγκροτηθούν:
•Από2άνδρες-αθλητέςγιατηνκατηγορίατωνανδρών.
•Από2γυναίκες-αθλήτριεςγιατηνκατηγορίατωνγυναικών.
•Από1άνδρακαι1γυναίκαγιατηνμικτήκατηγορία.
Στηνκάθεκατηγορίαθαυπάρξειξεχωριστήκατάταξηκαιβράβευσητωντριώνπρώτων
ομάδων.
ΦΟΡΜΑΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιηλεκτρονικάστοsite:http://bit.ly/lilantios
Τηνημέρατουαγώναδενθαυπάρχειδυνατότηταεγγραφήςστηνγραμματεία.
Πληρωμήαντιτίμουσυμμετοχής:
Τοαντίτιμοθαπληρώνεταιηλεκτρονικάμεκάρτα(χρεωστική-πιστωτική),δεθαγίνονται
δεκτέςπληρωμέςμεάλλοτρόπο.Ηπληρωμήθαγίνεταιεντόςτριών(3)ημερώναπότην
εγγραφή,αλλιώςδεθαισχύειηεγγραφή.Μετάτηνπληρωμήθααποστέλλεται
επιβεβαιωτικόμέιλ.
ΑΚΥΡΩΣΗΑΓΩΝΑ:
ΣεπερίπτωσηπουλόγωτουCOVID-19δενεπιτραπείητέλεσητουαγώναστησυγκεκριμένη
ημερομηνία,θαανακοινωθείημεταφοράτουαγώνασενέαημερομηνία.Όλεςοιπληρωμές
θαισχύουνκανονικάκαιστηνέαημερομηνία.Ανκάποιοςδενεπιθυμείνασυμμετάσχειστη
νέαημερομηνίαμπορείναζητήσειεπιστροφήτωνχρημάτωντου.Ταχρήματαθα
επιστραφούνεκτόςαπόέναποσό2€τοοποίοπαρακρατείταιαπότηντράπεζαως
διαχειριστικάέξοδα.
Λίγαλόγιαγιατηνιστορία:
ΛΗΛΑΝΤΙΟΣΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Λήλαντας,οποταμόςαπότονοποίοπήρετοόνομάτουτο“Ληλάντιοπεδίο”.
ΤοΛηλάντιοπεδίουπήρξεολόγοςγιατονεμφύλιοπόλεμομεταξύΧαλκίδαςκαιΕρέτριας.
ΜετηνΕρέτριακαιτηΧαλκίδασυμμάχησανοιπερισσότερεςπόλειςπουέχουνπολεμήσει
ποτέσεεμφύλιο,γι’αυτόκαιχαρακτηρίστηκεοκαταστροφικότεροςεμφύλιοςπόλεμος
στηνιστορίατηςΕλλάδος.Χρόνιαμετά,ΧαλκιδείςκαιΕρετριείςωςσύμμαχοι,ίδρυσαντην
αποικίαΠιθηκούσσεςστηνΙταλία.ΣτηνσύγχρονηΕλλάδακαιστοσήμερα,Χαλκιδείςκαι
Ερετριείςσυμμαχούνγιατηνπαιδείακαιτοναθλητισμόκαιζητούναπότιςυπόλοιπες
πόλειςτηςΕλλάδοςνασυμμαχήσουνμαζίτουςωςμίαενωμένηδύναμηυπέρτηςομόνοιας
καιτηςαλληλεγγύης,υπέρτηςπαιδείαςκαιυπέρτουαθλητικούπνεύματοςκαιιδεώδους!
ΕλάτεόλοιμαζίνατρέξουμετονΛηλάντιοΗμιμαραθώνιοκαιναδώσουμεενωμένοιτο
μήνυμαπουμόνοοαθλητισμόςμπορεί!
Τρέχωσημαίνειαλλάζω,αλλαγήσημαίνειζωή!
Σαςπεριμένουμε